Jdi na obsah Jdi na menu
 


O vnímání skrze čakry, aneb není pocit jako pocit

23. 11. 2009

O vnímání skrze čakry, aneb není pocit jako pocit

ObrazekJe mi smutno…..nevím jak si s tím pocitem poradit…
Prostě ho nech být, plynout.tvá schopnost otevřít se druhým je ještě příliš osobně zabarvena, než abys necítila nic, když s tebou někdo odmítne komunikovat. Zamysli se nad tím: proč to udělal? Odhoď své domněnky a předpoklady o něm, požádej o odstínění vlivu minulých životů tím, že onen vliv poznáš, a dívej se.objeví se ti mnoho věcí, které bys teď možná nepředpokládala. Pomohu ti, jen se zaměř tím směrem.

Takže pokud to správně chápu, byli jsme touto situací vráceni do určitého bodu, abychom si uvědomili co bylo špatně? Nebo je to jen můj problém?

Není to jen tvůj problém,

a nebyli jste vráceni: prostě jste se nepochopením určitého principu o který jde nedostali dál. Uvědom si, že vazby ega tvoří spletitou síť tkající se mezi individualizovanými jednotkami vědomí, a dokud budou existovat, budou existovat i ony individuality jako takové, protože ony energetické nitky polaritně rozdělených životních principů je udržují v existenci. Jdi dál, tohle je jen povrchová vrstva, k pochopení jich ještě několik musíš projít. Co se vlastně tehdy stalo? Dívej se…

Vnímám, že u takové vazby není možné jednoznačně určit, který z obou jejích účastníků za to takzvaně “může”.jakoby tím rozštěpením se dělila původní celistvá energie do dvou pólů u obou zároveň… Vysvětli mi to, prosím tě, nejsem si jistá jestli správně interpretuji to, co vnímám.

Viděla jsi,

jak z původní celistvé podoby dotyčné energie oním rozštěpením
sestupují dva energetické proudy do nižších vibračních oblastí. To je podstata onoho děje mezi vámi, promítnutá ti do obrazu, který můžeš vnímat v pojmech lidského myšlení. Uvědom si ale, že časová a příčinná souslednost v tomto ději nehraje absolutně žádnou roli, protože se díváš do oblasti, kde prostor a čas neexistuje, a proto nemůže existovat ani příčina a následek. Toto jsou prostě možnosti skrývající se v neprojevené podstatě, které se též zároveň uskutečňují: celistvost i oddělenost jsou na stejném místě, všechny děje, které jsou ve fyzické rovině vnímatelné v oddělenosti časové či prostorové, jsou tu přítomné najednou, aniž by tím nutně musel vzniknout paradox. Zde je možné všechno, protože tu existují zároveň všechny možnosti. Když se sem zaměříš, můžeš tedy vnímat vše, co se kdy v určitém informačním okruhu, nebo chceš-li v životním principu nebo archetypu, stalo, stává či teprve stane, ovšem tyto děje se ve tvém vědomí nemusí manifestovat v konkrétní podobě určité formy. Zde záleží na záměru s kterým se díváš, ten ti otevírá informační pole Všejednoty určitým způsobem, slouží tedy jako modulační kód upravující tebou vnímané energie tak, aby tvému vědomí přinesly žádanou informaci.

Někdo si onen vstup

může upravit tím způsobem, že mu přicházejí konkrétní děje z minulosti či možnosti nabízené budoucností, a z těchto konkrétních forem teprve odečítá podstatu energie o kterou se jedná; jiný nemusí využít této okliky a odečte přímo podstatu. Takové poznatky jsou ovšem slovně nesdělitelné, protože pak jsi napojená do oblastí, kde archetypy ještě nemají konkrétní formu projevu. Mohou se sdělovat jiným individualizovaným jednotkám vědomí jen v případě, pokud jsou schopné se do této vibrační úrovně svým vědomím promítnout, a děje se to rezonančně: přímým splýváním vědomí beze slov, nebo jen s několika málo slovy, které ovšem slouží pouze k naladění, nikoli k předávání informací. Nazýváš takovýto vjem slovem “pocit”, protože neznáš žádné jiné slovo které by ho mohlo označovat. Svým způsobem máš pravdu, protože k jeho vnímání používáš stejné nástroje jako lidé zaměřující se do nižších vibračních hladin z důvodu polaritního rozštěpení svého vědomí, ovšem i když nástroje jsou stejné, kvalita činnosti, kterou vykonávají, je diametrálně odlišná. Pocity duchovně neprobuzených lidí jsou vázané pouze na oblast emocionální roviny, protože u nich ještě nedošlo k propojení nižších čaker zabývajících se tímto cítěním s čakrami vyššími, které mají takřka “v náplni práce” kontakt s vyššími úrovněmi existence, odkud se paprsek individualizovaného vědomí vyzařuje, zaostřuje a konkretizuje až do fyzické roviny. Jakmile však k onomu propojení dojde, lidé začínají svůj emocionální aparát používat jiným způsobem než to dosud činili, protože mizí jeho vázanost egem, a nastupuje přímé propojení s tou oblastí vědomí Všejednoty, kterou jsi navyklá označovat Já Jsem. Dalo by se říci, že jedno podmiňuje druhé: toto propojení se otevírá přímo úměrně s odstraňováním vázanosti vědomí egem; konkrétně tedy pouze pokud nejsou emoce dotyčného člověka omezované a potlačované nejrůznějšími bloky a pokud jsou plně pod kontrolou bdělého vědomí, mohou začít čistě rezonovat se svými pravzory vibrujícími v základní struktuře projeveného bytí – tento fakt je základní podmínkou otevření vnímání skrze čakry.

Takže jestli to správně chápu, pokud chci vnímat informace plynoucí z propojení s Já Jsem a převést je do formy použitelné pro fyzickou rovinu, tak k tomu potřebuji svoje nižší čakry, které slouží jako přijímače energií?

Tuhle otázku jsi neformulovala právě nejlépe. Vím však co tě k ní vedlo, a vím co se skrývá pod ní, a pokusím se ti tedy odpovědět tak, abych vše co vnímáš okolo tohoto problému uvedl na pravou míru.

V prvé řadě

– odvykni si používat termín “nižší čakry” v tom smyslu, že mají jaksi podřadnou vibrační úroveň, nepřisuzuj slovu “nižší” odsuzující hledisko ve smyslu “nízký”, a to ani co se týče důležitosti. Všechny čakry jsou svým významem naprosto rovnocenné, tvoří energetickou zhuštěninu, ve které jsou propojeny každá vibrační úroveň-oktáva se všemi ostatními, a dohromady vytvářejí obraz celého prostupu jednotky vědomí od neprojevené prapodstaty až ke tvému fyzickému tělu a níže: tyhle vibrační stupně však rozsahem svého bdělého vědomí zatím nejsi schopná zaměřit. Je to asi takhle, duše moje: čím dokonaleji tvé vědomí souzní s prapodstatou, tím šířeji se otevírá vnímání na obě strany: “nahoru” směrem k energiím Božího otcovského principu Jang, a “dolů” směrem k Božímu mateřskému principu Jin. Pokud někdo zaměří pozornost svého otevírajícího se vědomí jen jedním směrem, tedy buď pouze skrze vyšší čakry k otcovskému principu (jako to vidíme například u křesťanských mystiků), nebo pouze skrze nižší čakry k mateřskému principu (jako například u duchovních směrů využívajících ladění se na energie takzvaných přírodních duchů, což jsou zejména šamanské techniky), pak se takovým lidem může velmi snadno stát, že vzniklý polaritní extrém, který ve svém vědomí vytvořili rozvinutím jen jedné složky celistvých energií Všejednoty, se jim velmi důrazně připomene skrze fyzickou rovinu jejich existence – ta je jakýmsi projekčním plátnem ukazujícím lidem životní principy, které dosud nevčlenili dovnitř svého vědomí: proto se jim také mohou promítat pouze zevně.

Pokračuji tedy. Čakry jsou měniče energií, zahrnují tedy všechny jak aspekt přijímání, tak aspekt dávání. V praxi se tato skutečnost projevuje tak, že daná jednotka vědomí může z okolí přijímat naprosto celé spektrum energií Všejednoty, pouze však ty z nich vysílat, které má skrze poznání a pochopení začleněné coby vibrační vzorce ve svém energetickém systému. Pouze ty pak může ovládat a nakládat s nimi jako se svými nástroji tvoření, ty ostatní se k ní promítají zevně, aby naopak ony ovládaly ji, jak už víš z mých dřívějších poučení.

Tvořivost a její možnosti

je tedy přímo úměrná energetické šíři integrovaných-pochopených životních principů. Uvědom si ale, duše moje: tyto principy mají více hladin k pochopení než jen jednu, a není možné je též chápat odděleně od sebe, protože se navzájem podmiňují. Práce na pochopení jednoho tedy otevírá bránu k pochopení dalších ve stejné hladině, a tedy skrze jediný je možné se dostat ke všem. Zároveň ale připomínám další souvislost: odmítnutí byť i jen jediného cestu k ostatním uzavírá. Tím způsobem je zajištěno, že jednotka vědomí nemůže dosáhnout další oktávy poznání, pokud nemá zvládnutý byť i jen jediný životní princip v sebenepatrnějším detailu. Správně cítíš, že k dílčím pochopením samozřejmě dochází stále, ovšem k onomu vibračnímu skoku který všechny ony jednotlivé střípky poznání složí dohromady v celistvý obrazec dojde až tehdy, když poslední dílek skládanky zapadne na své místo: pak všechno dosud poznané a pochopené dostane svůj správný rozměr, svoji správnou barvu, své správné místo…a vědomí se přehoupne kvantovým skokem do nové úrovně bytí.

….a touhle oklikou jsme se dostali k bodu, odkud jsme vyšli: k problému, který si právě řešíš. Bylo to nutné k zdůraznění, že pokud se ve tvém vědomí nesloží vše na své místo pochopením posledního detailu onoho problému, budeš stále stát na stejném místě, odkud tě tvé roztříštěné energie dál do celistvosti nepustí. Co je ale onen detail? Je to tvé odmítnutí určité polarity konkrétního archetypu – životního principu. Tvůj dualitní protipól účastnící se s tebou v této energetické výměně opět odmítá druhou polaritní složku, proto jste k sobě byli přitaženi, abyste propojením a pochopením svých protikladných úhlů pohledu v oné oblasti mohli tuto nerovnováhu v sobě vyřešit, a dostat se tímto pochopením energeticky o tolik výše, o kolik byl předtím váš úhel pohledu protikladnější a tudíž zdánlivě neslučitelnější.

Otevři se, duše moje,

a zkus se odpoutat nejen od této své osobnosti, ale i od všech dřívějších, ve kterých sis řešila stejný problém. A pak se podívej…chvíli to uvědomění si pravé podoby věcí možná bude trvat, ale s tímto přístupem, který se ti osvětlením výše popsaného mechanismu otevřel, spěješ k celkovému pochopení právě tak jistě jako cesta ke svému cíli: nemůžeš nedojít, a čas zde hraje svoji úlohu jen v takové míře, v jaké mu to dovolíš – jsi-li na cestě, dojít do cíle nějakou dobu trvá, ovšem splyneš-li s cestou, spojí se začátek a cílový bod v jediném okamžiku… Opět ovšem – tento princip věčného Teď a Tady na všech úrovních poznání můžeš skutkem naplnit až tehdy, kdy skrze postupné poznávání v realitě časoprostoru znáš dostatek dílků oné cesty, abys skrze sílu jejich rezonance s Všejednotou mohla odstranit zbylé přehrady nepochopení a dosáhnout sjednocení s celkem. Pak v jediném okamžiku se nejen doplní chybějící částečky obrazu, ale objeví se on sám v celé zářivé nádheře celistvosti, kterou jsi dříve ze změti oněch barevných střípků nemohla ani tušit.

Doufám….otevírám se….a vím že ten proces probíhá, a mně nezbývá než tiše pozorovat a čekat. Je to tak správné?

Ano, duše moje. Stojíš v tom bodě, kdy začíná působit rezonance, aby provedla svoje dílo, ale k tomu tvé vědomí musí být naprosto čisté, nevázat se ani na jediný jednotlivý střípek tvého poznání: pak je teprve volné a připravené převzít celistvý obraz pravé skutečnosti, který ovšem ony střípky obrazně ležící před tebou používá jako ukotvující body, oporu, na které se uchycuje a rozvíjí – bez nich by to nebylo možné uskutečnit.

Všechny situace, které nyní v životě zažíváš, ti mají ukázat, kde ještě své vědomí pevně vážeš, kde jsi nepustila střípek, který je skutečně jen střípkem, a o kterém by sis ráda myslela, že pohled skrz něj ti nahrazuje celkový obraz. Každý z vás, kteří stojíte před tímto prozřením, má ještě v různých oblastech takové dluhy, ovšem každý z vás je skrze svoji touhu splynout se Všejednotou dováděn k takovému bodu, ve kterém jeho vědomí nebude vázat nic, bude prázdné a připravené k převzetí svého pravého dědictví.

Nedělej si pak starosti

s tím, že včas ony střípky nedokážeš pustit: stačí tvé odhodlání a to, že o nich víš, a když už ne samo tvé otevřené vědomí, pak události fyzické roviny tě už přetvořením onoho tvého vědomí skrze konkrétní zážitky dovedou k bodu, v němž tímto přijetím vnějších skutečností pochopíš to, k čemu ses nemohla či nechtěla dobrat skrze své vnitřní poznání.

Fyzická rovina vždy slouží jako nápověda v případě, kdy ti bloky ve tvém vědomí brání vnímat pravou skutečnost. Nakolik ovšem tato nápověda musí být důrazná, to závisí jednak na tom, jak chápeš a dokážeš využít výše popsaný mechanismus, a za druhé samozřejmě na tom, zda to udělat chceš. Víš přece dobře – nestačí držet určitý nástroj v ruce a volat po výsledku, který ti má pomoci dosáhnout, protože tu práci za tebe nikdo neudělá. Tak se už konečně rozhodni, a použij ho! A neříkej “nevím jak” – to pochopení se ti celé otevře v tom okamžiku, kdy se celou duší rozhodneš.

Neexistuje “

já nemohu”, “já nevím”, “já neumím”, z vyššího úhlu pohledu existuje jen “já nechci”. To ostatní jsou jen iluze ega, výmluvy jak oddálit svůj cíl, které ti před oči stavějí ty části tvé osobnosti, které jsi ještě nedokázala uznat za své a ztotožnit se s nimi: jakékoli překážky a omezení ve fyzické rovině jsou zrcadlícími se překážkami a omezeními v tobě, víš to přece, že? Vše souvisí se vším….a proto ti znovu připomínám, že poctivost sama k sobě i ke druhým a ochota vidět pravdu za všech okolností ti pomohou otevřít všechny dveře, které po dlouhé věky zůstávaly zavřené. Stačí jen bezbřehé odhodlání, bezbřehá trpělivost, a bezbřehá láska k sobě: pak jako mávnutím kouzelného proutku zmizí všechny bariéry, které se ti bez probuzení těchto vlastností mohly dříve zdát nepřekonatelné. Ale ty už víš že takové nejsou – a teď se jen utiš a otevři, aby ses tímto věděním mohla stát.


Když se můj učitel ve své odpovědi na tuto i předchozí otázku dotkl tématu lpění, bylo mi jasné, že tato vlastnost je přímo spjatá s energií strachu, a že z její existence ve vědomí člověka vyplývají všechny reakce založené na pokusech zachovat staré a nedovolit příchod nového…a bylo zároveň jasné i to, že právě lpění je příčinou, proč se často nedokážu otevřít a přijmout nový úhel pohledu, i když po té změně toužím. Jak bych se tedy měla naučit lpění rozeznávat, a jak ho rozpouštět? Jistě to není jen můj problém, tento strach ze změn slyším ze slov lidí mně obklopujících, a cítím ho i v jejich energiích…jak to tedy je, a co s tím?

 

 

Čakry a zákon přitažlivosti 

Skutečné Božské vedení nikdy nesoudí a neobviňuje ani nehodnotí, jestli má někdo pravdu nebo ne, jestli je dobrý nebo špatný. Andělé tedy vždy hledají takové řešení, které vyhoví oběma stranám konfliktu. Někdy vás ale také mohou vyvést ze stávajících vztahů nebo vám pomohou ukončit přátelství, jejichž účel byl již naplněn.

     Představa o ukončení nějakého vztahu často může působit hrozivě na kohokoliv. Ovšem v těch, kteří se vydali po duchovní cestě, může tento proces vyvolat pocity viny. „Mám přeci lidem pomáhat a milovat je,“ říkáte si možná. „Opouštím snad svou kamarádku, když jsem se rozhodla trávit s ní méně času?“

Skutečně se můžete rozhodnout trávit méně času se svými starými přáteli a věnovat ho více novým lidem přicházejícím do vašeho života. To ještě neznamená, že byste někoho soudili, kritizovali nebo opouštěli. Nejste díky tomu větší snobové ani se nestraníte ostatních. Jen jste se rozhodli jednat podle zásad duchovního zákona přitažlivosti.

Přitahují nás lidé, jejichž postoje odrážejí ty naše. Přátelství je totiž tvořeno společnými zájmy. A s tím, jak se mění váš životní styl, přirozeně se poohlížíte po lidech, s nimiž máte cosi společného. Na ještě hlubší, metafyzické rovině jde o to, že vaše duševní postoje ovlivňují energetická centra ve vašem těle, jež se nazývají čakry. Každá z čaker odpovídá jiné oblasti života. To, o jakých životních otázkách přemýšlíme nejvíc určuje, které čakry jsou stimulovány. Podobně jako kdybychom měli radar, přitahujeme a sami jsme přitahováni lidmi s podobnými postoji.

Andělé vysvětlují, že čakry vysílají energetické vlny, jež se odrážejí nazpět podobně, jako je tomu u sonaru. Potkáme-li někoho s podobným energetickým vzorcem, budeme se díky odrazu energie jeho čaker cítit dobře. Takoví lidé nás přitahují a příjemně překvapují stejnými zájmy.

Když tedy například většinu času přemýšlíte o penězích a vlastním zabezpečení, ovlivní to vaši první čakru. Nazývá se kořenová čakra a naleznete ji dole, u kořene páteře. Jako magnet budete do svého okruhu přátel přitahovat lidi, kteří si také dělají starosti s financemi a majetkovým zajištěním. 

Druhá čakra se nazývá sakrální a je spojená s otázkami těla. Nachází se na půli cesty mezi pupkem a kostrčí. Lidé s fyzickými problémy, lidé posedlí svou váhou, tělesnými potřebami, zdravím nebo lidé se závislostí mívají nevyrovnanou sakrální čakru a přitahují sobě podobné partnery.

Třetí čakru, neboli solar plexus, ovlivňuje strach z moci nebo naopak posedlost nadvládou. Tato čakra má své místo uprostřed našeho těla poblíž pasu za pupkem. Pokud se často zabýváme otázkami moci, přitahujeme lidi s podobným smýšlením.

Tyto tři nižší čakry mají spojitost s pozemskými záležitostmi. Čtvrtá, neboli srdeční čakra, je první ze skupiny čaker souvisejících s otázkami odkazujícími nás do vyšších sfér. Není náhodou, že duchovně zaměřené čakry se nacházejí v horních partiích těla. Srdeční čakra, která sídlí v hrudi, je spojená s láskou. Ti, kdo řeší srdeční záležitosti, jako je odpuštění, soucit a milostné vztahy, bývají označováni za lidi se zlatým srdcem. Ti mají tendenci přitahovat do svých životů další laskavé lidi.

Pátá čakra, jež má své místo poblíž ohryzku a je nazývána krční čarou, nás odkazuje na tvořivost a komunikaci. Ti, kdo se zabývají uměním nebo výukou, zejména pak v oblasti duchovna, uplatňují energii vycházející právě z krční čakry. Tuto čakru stimuluje především důraz na poctivý život, kdy usilujete o to, aby všechny vaše slova a činy byly v souladu s vaším vnitřním přesvědčením. Tím k sobě přivábíte podobně naladěné duše.

     Třetí oko je šestou čarou, zaměřenou na duchovní zrak a vize. Pokud už máte zkušenosti s vizualizací a meditací nebo jste přirozeně jasnozřiví, máte tuto čakru otevřenou. Budete do svého života přitahovat lidi s podobnými duchovními zájmy a schopnostmi.

Ušní čakry, které naleznete přímo nad obočím nalevo a napravo od něj, souvisejí se schopností naslouchat hlasu Ducha. Ti , kdo tiše meditují a dokáží zachytit vzkazy z nebe, otevřeli své ušní čakry a přitahují k sobě další naslouchače.

Uvnitř na samém vršku hlavy je korunní čakra, jež se aktivuje, kdykoli si člověk uvědomí, že jsme jedno s Bohem i všemi ostatními. Takto zaměřený jedinec přirozeně přitahuje podobně smýšlející duše sdílející stejnou duchovní cestu.

Řekněme tedy, že v minulosti se většina vašich myšlenek točila kolem pozemských záležitostí, jako jsou finanční starosti nebo sexuální touhy. Okruh vašich přátel sdílel podobná přesvědčení. Poté jste ovšem prožili duchovní procitnutí, jež vás přinutilo číst a meditovat o Božských otázkách. Tím se primární energie vašich čaker posunula. Namísto toho, abyste tedy jednali pod vlivem své první (s penězi související) nebo druhé (se sexem související) čakry, bude váš život ovlivňován čarou čtvrtou (spojenou s láskou) nebo pátou (spojenou s pravdou).

Jakmile dojde k tomuto posunu, zcela přirozeně ztratíte zájem o lidi, kteří žijí pod vlivem té čakry, která dříve ovlivňovala i vás. Začnete toužit po lidech sdílejících vaše nové přesvědčení nebo je budete sami přitahovat. Podle zákona přitažlivosti – pokud si udržíte pozitivní přístup – přijdou do vašeho života noví, podobně smýšlející přátelé.


Související články najdete na adrese:

http://atarot.cz/clanky/Leceni-s-andely/leceni-s-andely-uvod.html

zdroj:atarot.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář