Jdi na obsah Jdi na menu
 


Léčení chorob nevědomí (astrálního těla)

29. 6. 2010

Jedná se o léčení nemocí, jež nesouvisí zřejmým způsobem s defekty těla či vědomí. Na druhé straně se projevují v hmotné stránce nemocné bytosti. Takovéto stavy by hmotařská medicína označila jako nemoci centrální nervové soustavy nebo nemocemi  z oblasti psychiatrie.

V postatě bychom tuto oblast psychotroniky mohli nazvat psychotronickou psychoanalýzou. Každá lidská bytost je obdařena  hmotným tělem jež je sídlem jednak hmoty těla,informacemi uložené v podvědomí a ve vědomí jakož i inteligenci těla pracující v podvědomí a ve vědomí. My víme, že mimo hmotné tělo je s bytostí spojeno její nevědomí,občas nazývané astrální tělo,které je nehmotné povahy a koná svojí funkci převážně v jiném časoprostoru. Kontroluje hmotné tělo ve hmotné  dimenzi přes materii éteru. Tím vlastně jemně ale vytrvale určuje ve značné míře život hmotné  bytosti  v hmotném světě hmotné dimenze.

Předpokládáme, že každý materiální objekt v jakékoliv dimenzi má jistou strukturu a je vybaven jistým počtem funkcí tak, aby mohl plnit smysl své existence.Dále předpokládáme, že jakýkoliv materiální objekt, byť sebedokonalejší, může být vyveden ze své činnosti vlivy způsobeny pohyby okolních materiálních objektů.V tom případě můžeme hovořit o nemoci daného objektu a případné ztrátě vitality objektu. Tj. částečné ztrátě přizpůsobivosti objektu k okolí. Astrální nemoc postihuje astrální tělo daného člověka. To má pro dotyčného ten účinek, že je ovlivněn zprvu ani ne tak tělo a jeho fyziologické funkce, ale styl života člověka, jeho vidění světa a následně i jeho hmotné zdraví.Proto je nanejvýše nutné se zabývat astrálními chorobami osob.

Z pojetí astrální choroby je možné vyloučit k jejich vzniku působení hmot našeho světa či myšlenek a informací nesené hmotnými nositeli. Astrální choroba nevznikne úrazem, infekcí, opotřebením orgánů těla a změnou jejich funkčností. Nevznikne ani na základě stresu fyzického či duševního, případně duševní únavou, duševními poruchami vyvolané činnosti jiných lidí. Astrální choroba je způsobená napadnutí astrálu nemocného materiálním objektem ze stejné dimenze v jaké se nachází astrál nemocného.To mohou tedy být vlivy Boží, andělů jako pomocníků Boha, Satana a jeho pomocníků, astrálů jiných osob ať zijících nebo zesnulých. Pozitivní vliv okolí na daný astrál v kosmické dimenzi se může jevit pozitivně  ve hmotném světě třetí dimenze.

 

Na základě několikaletých zkušeností jsme dospěli k následujícím jednotlivým astrálním chorobám, které jsou uvedeny v následující tabulce

 

Seznam astrálních chorob

 1. Defekt ve spojení mezi vědomím a nevědomím
 2. Defekt v řízení těla nevědomím
 3. Vyčerpanost nevědomí jeho přílišným zaneprázdněním
 4. Úraz astrálního těla
 5. Působení duchů v hmotném okolí nemocného
 6. Posedlost duchem neboli trvalá přítomnost ducha v těle nemocného
 7. Vzájemné působení astrálů žijících osob
 8. Vampirismus prováděný na nemocném nebo prováděný nemocným
 9. Karmická nemoc daná minulými životy
 10. Defekty zaslané mocnostmi fluidistické dimenze z kosmu.

Proberme nyní postupně jednotlivé choroby a uveďme ilustrující příklad z autorovy praxe.

 

I. Defekty ve spojení mezi astrálem a a vědomím.

 

V dnešní době prakticky všichni jsme více méně zasaženy tímto nedostatkem. Spojení mezi vědomím a astrálem se děje mimo jiné ve zvláštním (šamanském) stavu vědomí neboli ve stavu kdy mozek generuje alfa frekvence. Styk inteligence těla s okolím je snížen na minimum a člověk komunikuje s okolím přes svoje nevědomí. Tato komunikace, na rozdíl od komunikace zprostředkované smysly a pamětí, je  kosmická.Dovoluje nám dostát se k informacím, jež nejsou dostupné mimo působení astrálu. Kosmicky zdravý člověk je schopen jistého stupně informačního kosmického napojení. Jeho kvalita a kvantita jsou pochopitelně závislé na mohutnosti astrálu a tedy Duše. Na základě výzkumu jsme zjistili, že lze všechny bytosti rozdělit do různých kast. Každá kasta má jistou mohutnost astrálního těla, od konečné (výsledné) jež může dosáhnou smrtelný člověk hmotné dimenze do počáteční ( nulové). Tyto transcendentní kasty nemají mnoho společného s kastami hinduistického náboženství a rozhodně nesouvisí s hmotnou situaci dané bytosti v našem hmotném světě. Existence hinduistických kast je pravděpodobně nesprávným odvarem kosmického poznání.

Zdravý člověk může používaje této komunikace být napojen na Boha a jiné kosmické struktury. Víme že toto napojení se děje přes modlitbu, meditaci , rozhovorem s vnitřním hlasem. Může tomuto rozhovoru napomoci kněz, guru, přítel. Nenastává-li tento kontakt, nemocný je jakoby sám v kosmu, není napojen na Boha a další mocné kosmické struktury. Není napojen ani na astrály jemu podobných bytostí. To nutně vede k osamění daného jedince od celého živoucího kosmu. Nikdo mu vlastně nemůže splnit jeho přání či potřeby. Takovýto stav vyvolává ve hmotné schránce nemocného deprese a nechuť k životu.

Léčení nemocného se děje především tím, že pacient musí změnit svůj způsob života, který je příliš vázán na hmotné prožitky. Je nutné ho vést nejprve k intelektuálním činnostem a později k meditaci , relaxaci při zapojení ducha. Léčba je ukončena je-li pacient schopen se dostat do alfa stavu a tím podstatně omezit dočasně působení hmotných signálů z okolí.

 

II. Defekty v řízení těla astrálem

 

Má-li lidská bytost dobrý kontakt mezi svým vědomím a svým astrálním tělem, pak nevědomí může svému tělu sdělovat nejen různé informace, ale může vyvolávat různé psychické a tělesné stavy. Ovládá totiž tělo přes čakry , jejich energetická spojení a meridiány rozvádějící ódickou energii po celém těle.Věda má povědomí o tom, že buňka je jakási pumpa, která pumpuje přes svou hraniční membránu ionty. Tedy do buňky a z buňky teče elektrický proud. Ten jak víme vytváří kolem sebe ódickou zónu a sám může být ovlivněn zónou. Proto přítok ódického toku o vhodné turbofrekvenci k buňce, ovlivní její chování a to podle přicházejícího ódu  z čaker na popud astrálu. Nefunkčnost energetického spojení astrál – část hmotného těla, vede nutně k disharmoniji funkčnosti jednotlivých orgánů, kteří již nejsou kontrolování nejvyšším řídícím centrem bytosti,tj. jejím astrálním tělem.

Popsaná situace může být dána nedostatečným výkonem lidských aktivátorů éteru -  ódu čakrami. Nebo to může být výsledkem nepropustnosti meridiánů. K odstranění slabosti čaker je nutné tyto nejprve zharmonizovat a pak zesílit jejich výkon. Harmonizaci provede magnetizér . Zesílení výkonu se dosáhne pobytem pacienta dostatečný čas  v pozitivní ódické zóně, na příklad pod pyramidou.

 

III. Vyčerpanost astrálu jeho přílišným zaneprázdněním.

 

Dost lidí nadužívá spojení se svým nevědomím. Nemusí to být jen technikou mentálních dotazů. tak jak jí provádějí poučení psychotronici. Totéž nastává hovořím-li často se svým vnitřním hlasem nebo se modlím ke kosmickým mocnostem .Je zapotřebí si uvědomit, že astrál sice nám nepředstavitelně rychlou a účinnou metodou odpovídá na naše dotazy a přání,ale nic méně aby tyto uskutečnil musí se pohybovat kosmickým prostorem. Jak jsme viděli, má-li zjistit vzdálenost Země –Saturn, musí se proběhnout sem a tam.Astrál neběží našim trojrozměrným časoprostorem, nic méně v nějakém prostoru se pohybuje, byť by to byl prostor knihovny kosmických kódů.Při takovém to mnohokráte často opakovaném putování, se astrál unaví. Je taky jen bytost i když ne z našeho světa.

Únava astrálu znesnadní jeho funkce, především poznávací. Proto musí nutně růst množství špatných odpovědí na naše mentální dotazy. Nemáme vůbec chuť se mentálně ptát na cokoliv.Prostupuje našim hmotním tělem též únava. Léčení spočívá v tom, že musíme na čas přestat s našimi dotazy a musíme být posilování ódicky magnetizérem a vhodnou informační medicínou. Je vhodné do aury pacienta zavést nejprve krystal křemene a pak ametyst a růženín.

 

IV. Úraz astrálního těla

 

Naše astrální tělo se pohybuje v časoprostoru éterické a fluidistické dimenze. Tam samozřejmě se nepohybuje samo, ale je tam plno souputníků.Jaké vlastnosti má materie v těchto časoprostorech nevíme, ale jistě je tam jednotlivé materiální objekty ohraničené a tudíž nanejvýše jen částečně prostupné.Mohou do sebe narážet a tudíž se vzájemně deformovat a tím poškodit. Trvalé poškození astrálu nutně vede k jeho jakési invaliditě. Tím nemůže astrál plnit některé své funkce.Tento stav se projeví v pozemské existenci hmotného těla nestandardním stylem života pacienta.Jeho život má „ vyšinutou „ povahu.

Jako příklad uveďme našeho pacienta,který ke svému úrazu přišel když mu byly dva roky. Způsobila to jeho matka, která se k němu po mravně-psychické stránce zachovala velmi nešetrně. Jinak se o něj starala dobře . Pacient jako dítě vyrůstal formálně standardně, ale v jeho astrálním těle, Duši, byla nezhojená rána. Ta se začala projevovat v pubertě. V mužném věku vedla u pacienta, jinak mimořádně intelektuálně nadaného, k abnormálnímu chování k ženám. Není schopen žít v normálním manželství, zato upřímně miluje prostitutku o kterou se řádně stará. Přitom ta jeho cit žádným způsobem neopětuje. Léčení je velmi obtížně a v podstatě se nepodařilo. Zřejmě pro nedostatek času a ochoty pacienta.V podobných případech je zřejmě nutné, dosáhnout lidské důvěry pacienta a při mnoho psychoanalytických sezení dosáhnout  odstranění prožitku z podvědomí pacienta. Vhodné je použít též kineziologickou metodu.

 

V. Působení duchů ve hmotném okolí nemocného

 

Lidově řečeno jedná se o působení „strašidel“ v obydlí nemocného nebo v jeho bezprostředním okolí.Tato situace není tak neobvyklá jak by se na první pohled zdálo.Ovšem velmi často se jedná o ústně traktované „legendy“, jež mají tuhý život.Jde-li ovšem o lidem známou skutečnost , pak dotyčné obydlí je obvykle neobyvatelné a neprodejné. Ve specializované literatuře je popsáno mnoho takových ověřených případů.

V dalším popíšeme naší vlastní zkušenost.Jednoho dne mě kontaktovala paní, kterou ke mně poslal její ošetřující lékař.Důvod byl v tom, že dotyčné se během jednoho roku přihodilo tolik „neštěstí“, že jejich příčina mohla být jen v paranormálních jevech, Pacientce se během roku postupně přihodilo následující:

 • Muž jí opustil
 • Její byt byl vykraden
 • Její obchod vyhořel
 • Měla těžkou automobilovou havárii, kdy přišla o auto
 • Její živnost zkrachovala

Během mé návštěvy v jejím bytě při  detekci přítomných ódických zón jsem zjistil, že zdrojem hlavní zóny v bytě se nachází ve zdi nad postelí pacientky.Nemocná byla ve stavu deprese a roztěkanosti. Léčba situace spočívá v následujícím:

 • dotyčnou osobu uklidníme a delší dobu jí přesvědčujeme aby neměla strach
 • sejmeme jí její starou auru a dodáme novou čímž jí dodáme energii
 • po večeři jí pověsíme na zeď v místě kde se nachází  duch antisympatický ódogenerátor (obrázek 3.2).Ten vytváří zónu, která je nesnesitelná pro ducha ve zdi
 • zhruba za 12 hodin zkontrolujeme zóny v místnosti a zjistíme, že duch opustil své místo ve zdi

Po této operaci se stav pacienta postupně vylepšoval, takže již nemusela vyhledávat lékařskou pomoc a dařilo se jí lépe.Jako zajímavou okolnost, která mě byla sdělena pacienkou, je to, že siluetu uníkajícího ducha uviděl soused. Ten a ani jeho žena o ničem nevěděli. Soused sledoval jako obvykle televizi. Kolem 11. hodiny večerní krátce zahledl bílošedivou silhuetu která rychle se pohybuje za televizorem a v rohu místnosti se propadla do podlahy.

 

VI Posedlost duchem neboli trvala přítomnost ducha v pacientovi.

 

 

V mé praxi jde o nejobvyklejší onemocnění astrálního těla. V tomto případě se éterický aktivátor - duch usadí uvnitř těla nemocného (obrázek 1.3). Důvodem mohou být nejrůznější příčiny:

 • náhodný střet astrálu vázaného na pacienta s astrálem bez hmotného doprovodného těla
 • tragický sklon osoby blízké pacientovi v příznivé časoprostorové poloze
 • úmyslný přenos nějakého astrálu na bytost nemocného
 • vliv blíže nejasných transcendentních sil.

Posedlý člověk se chová jinak, než by se choval bez ducha v něm. Někdy je změna katastrofální, někdy nepatrná.Jaká situace nastane závisí na poměru posedlého a ducha. Je-li posedlá milovaná dcera a duchem je tragicky zesnulý otec při automobilové nehodě, je změna chování posedlého malá. Nicméně šíří kolem sebe silnou ódickou zónu, kterou v ní vyvolává duch.

Posedlost se diagnostikuje velmi snadno. Nemocný má velmi silnou auru, velikost ódomomentu činí obvykle kolem 22 odomů (nesensibilní člověk má kolem 7 odomů, sensibil kolem 10 odomů a magnetizér kolem 13 odomů a více). Tak silnou zónu v něm vyvolává duch. Ten se sice jinak skrývá, ale prozradí ho, tak jako každý mimozemský objekt,  silná  zóna kolem něho. Další charakteristikou je, že čakra první, druhá a třetí jsou zablokovány. Při léčbě postupujeme tak, že obvykle navečer přijdeme k nemocnému, odstraníme jeho starou auru, naneseme novou a roztočíme první, druhou a třetí čakru. Pak ihned dáme kolem krku pacienta antisympatický éterický aktivátor. Ten má za účinek, že vyzařuje do celého těla svůj ód , který je pro zahnízděného ducha nesnesitelný. Proto duch opustí tělo obvykle během noci. Druhý den ráno se obvykle telefonickým rozhovorem přesvědčíme, že duch odešel Samozřejmě že kontrolu můžeme učinit na místě. Zjistíme, že aury má opět standardní ódomoment velikosti kolem 7 odomů u nesensibila. A že čakry jsou trvale odblokovány.

Jako příklad z naší praxe uveďme příhodu, která se stala mladé novomanželce žijící na vesnici nedaleko Nymburka. S uvedenou osobou jsem se setkal na cvičení jógy kam docházela aby si léčila svoje bolesti kloubů a pokud možno svou neplodnost. Byla totiž již jeden a půl roku vdaná za mladého muže plné energie. Sama byla velmi přitažlivou a na první pohled zdravou osobou.Od svatby se s manželem snažili mít dítě a nedařilo se jim.Pozvala mě do svého rodinného domku, u něhož dokončovali jeho modernizaci. Měl jsem jim změřil zóny. Při diagnostice ódických zón jsem objevil , že hlavní zónou je sama  novomanželka, která má všechny příznaky posedlosti duchem. Mimoto velikou zónu měla postel, kde novomanželé spali. Ve velké místnosti kde prozatím spali  nebylo žádných jiných zón. Na druhé straně domu byly zóny způsobené zemním zářením.Po příslušných počátečních léčebných krocích jsem na novomanželku navěsil příslušný antisympatický aktivátor. Druhý den jsem novomanželům zatelefonoval a akusticky jsem rozeznal, že novomanželka již není posedlá.Ona sama mi sdělila, že ráno když se probudili, tak v místnosti kde spali se vyskytoval puch. Ten, ačkoliv je to k nevíře, měl sirný zápach o kterém se hovoří v souvislosti s čertem.Novomanžele,kteří měli dvě domácí kočky, se zprvu domnívali že páchne kočičí exkrement.Protože jejich veliká místnost nebyla příliš zaplněná nábytkem, nic takového nenašli.

Asi po třech nedělích jsem opět zavítal do kroužků jógistů, kde jsem se poprvé setkal s bývalou posedlou. Její kamarádky mě s radosti  ihned oznámily, že paní „ je v tom“.Vypuzení ducha z hmotného těla pacientky rozhodně přispělo k jejímu otěhotnění . Při diagnostikování na počátku jsem mentálními dotazy zjitil, že duch posedl pacientku v den její vesnické svatby  . Stalo se to tak, že jedna z přihlížejících děvčat , zřejmě ze závisti, jí přála všechno nejhorší. Na místě byl zřejmě použitelný duch, který se jí uhnízdil za stydkou kost a pravděpodobně bránil početí. Maminka se po porodu dočkala krásné holčičky a pochopitelně je mě za projevený výkon velice vděčná.Tento skutek považují za svůj největší léčitelský výkon a děkuji Bohu,že mě to umožnil.

VII. Vzájemné působení astrálů žijících osob. Hříchy

Žijící osoby nekomunikují jen přes své smysly, ale komunikují i jejich nevědomí mezi sebou.Komunikace může působit positivně nebo negativně V obou případech není-li příliš zatěžující, nemá patologický účinek.Musí ovšem vyjadřovat zájmy obou osob , případně pouze jedné a k druhé osobě má být neutrální. V jistých případech  je kontakt uskutečněn od vědomí přes nevědomí dané osoby na nevědomí jiné osoby  za účelem poškození její bytosti. Řekli bychom ,že daná bytost hřeší To v zásadě podléhá censuře  příslušných kosmických center, ale z různých důvodů se to přesto může uskutečnit. V  případě hříchu dané osoby může docházet k poškození astrálu jiné bytosti,případně mnoha osob.

 

Napadnutá bytost astrální agresi pocítí obvykle na svém hmotném těle.Je celkově unavena, bez zájmů nebo jí bolí určitý orgán bez zjevné hmotné příčiny.Napadnutí se může projevovat během spánku v nepříjemných snech.U nemocného dochází k celkové částečné apatii a nechuť do života. Hříchy ovšem vyvolávají nepříznivé pozemské životní podmínky pro napadnuté. Léčení této astrální choroby je jednak mentální, jednak hmotné, pozemské.Je třeba se alespoň několik hodin soustředit a pak ve vědomí vytvořit příkaz : Ty jež se mě astrálně dotýkáš,nech se tvůj dotyk ode mne odrazí a vrátí se k tobě ve stejné podobě. Toto je velmi účinné zaříkávání a je nutné ho několikráte během 24 hodin opakovat.Obtěžování přestane prakticky okamžitě. Druhým krokem je vytvoření ochranného vajíčka (obrázek 1.2), samozřejmě dvojvrstvého:vrstva ódu polarit M a vrstva polarity F Jeho velikost nemusí kopírovat tělesnou schránku nemocného, ale může být libovolně veliké. Při jeho vytvoření je však nutno jasně v představě svého vědomí určit jeho hranice.Obvykle okamžitě po vytvoření odpudivého příkazu a ochranného vajíčka nemocný pocítí mentální úlevu. V pozemské sféře je zapotřebí vytvořit takové společenství osob,rodina, církev, spolek atd., který znesnadňuje uplatnění hříchů jedněch na ostatní. Hříchům se má zabránit i za cenu boje, ale hříšníkům se po ukončení působení hříchu, má odpustit.

 

VIII. Vampirismus prováděný nemocným nebo na nemocného

 

Z různých hororových filmů vidíme upíry (vampíry) jak s chutí a vášní nasávají krev svých obětí. V případě astrální choroby se nejedná o krev, ale o ódickou energii neboli materii aury.Některé osoby totiž trpí řídkou aurou, která se rychle unavuje a mizí. Proto vyhledávají osoby mladé a zdravé,se silnou aurou, aby u nich nasáli tuto energii.Výsledek je zřejmý. Osoba jež byla zbavena části své aury je unavená, až velmi ospalá. Hlava jí klesá únavou. Naopak osoba vampir čiperně odchází z místa činu. Odnětí značné části aury, někdy celé aury, vede k znesnadnění komunikace astrálu s vědomím a hmotným tělem. Než se spojení opět naváže, musí čakry dotyčné osoby vyrobit dotyčnou materii.Člověk se stane vampírem z nejrůznějších důvodů.Nejobvyklejší bude asi ten, kdy k této neřesti je přiveden příkladem.

V naší praxi jsme měli co do činění s následující událostí. Přišla k nám žena ve středních létech, hezká a vzdělaná. Žádala nás o pomoc při řešení svých zdravotních potíží. Ty se týkaly chronického onemocnění sliznic určité obličejové partie. Tato nemoc trvala dvacítku let, ačkoliv nemocná byla dvakráte operovaná na špičkovém pražském pracovišti.Při mém magnetizérství pacientka cítila akci, příjemně i nepříjemně. Vlivem tohoto působení a doporučené životosprávy nemoc na několik dnů ustoupila. Pak se opět vrátila.Toto se opakovalo několikráte. Vida neúspěch svého počínání provedl jsem astrální diagnózu pacientky. Došel jsem ke zjištění, že je upír. Jelikož se jednalo o něžnou ženu byl jsem nanejvýše překvapen a těžko jsem věřil verdiktu mého nevědomí. Kdy jsem to oznamoval dotyčné, měla co dělat aby to nebrala jako nejapný žert.Nicméně jsem rozhovorem zjistil, že pacientka jako mladé děvče pobývalo asi dva roky v Africe, kde její otec byl lékařem. Tam absolvoval milostný románek s jedním anglickým důstojníkem. Pro svojí krásu severské blondýnky neunikla pozornosti místního afrického šamana. Ten se do ní pravděpodobně bezvýsledně zamiloval a jako důsledek tohoto stavu  pravděpodobně jí konvertoval na upíra.Mimoto, nemocná měla ve svém pražském bytě celou jednu stěnu pokrytou originálními dřevenými černošskými maskami. Ty pravděpodobně sloužily k přenosu a působení afrického šamana na dotyčnou.

Bylo mě doporučeno dotyčnou léčit tak, aby se zbavila svého egoismu a začala milovat svého bližního jako sebe sama.To by znamenalo v jejím případě značnou změnu životního stylu, jak jsem si nezávisle zjistil.Toto ona neakceptovala a tak jsme se rozloučili bez vzájemné nevraživosti. Asi za dva roky jsem dostal od její přítelkyně zprávu, že by se  mnou opět chtěla sejít. Souhlasil jsem a stanovil jsem schůzku přibližně za týden. Mezitím mi přišla smutná zpráva, že nemocná spáchala sebevraždu skokem z okna svého domu.Léčba aktivního vampirismu spočívá v posilování své aury u magnetizéra a odstranění veškerého svého egoismu a sebe soustřednosti.Vyhýbám se situacím kdy ze společenských důvodů jsem v tělesném kontaktu s osobami se silnou aurou. Jsem-li napaden upírem, nejvhodnějším prostředkem je amulet (talisman) který mi doporučí léčitel. Taktéž je vhodné aby léčitel zjisti za pomoci pacienta osobu jež na nemocném provádí vampirismus. Pak obrana může být adresná.

 

IX. Karmická  nemoc daná minulými životy

 

Autor věří v reinkarnaci i když o ní nebádá. Existuje-li reinkarnace, pak existují minulé životy. Naše nevědomí  si pochopitelně pamatuje všechny naše minulé životy, celý kosmický život naší bytosti.Naše bytost byla vytvořena  Bohem ihned na počátku svého kosmického života .V každém pozemském hmotném vtělení astrálu může dojít k onemocnění astrálu tím, že na příklad jeho tělo napáchá nějaký těžký hřích, který nebyl napadnutými odpuštěn a tím pro páchajícího smazán. Astrál se nezbavil stresu při svém úmrtí v minulém životě a  s tímto stresem jde do dalšího života. Takto stresovaný astrál pochopitelně špatně komunikuje s novou hmotnou inkarnaci své bytosti. Reaguje v některých směrech, tělesných i duševních, nepřiměřeně což může vést ke vzniku různých nemocí.

Astrální choroba se projeví určitým zcela nestandardním způsobem života, přecitlivosti k různým faktorům,hmotným i nehmotným.Nemocný má živé sny kde vystupuje v nějaké roli. Pamatuje si věci a osoby, o niž by neměl mít ponětí.Je schopen někdy ve snu mluvit cizím jazykem.Jasná diagnóza se učiní při hypnóze pacienta. Někdo je schopen vstoupit sám do svých minulých životů. Náš přítel Jiří si takto ve stavu alfa prožil chvíle v roli svého prapra dědy, který žil v polovině 18.století. Tak se do té role dostal, že v ní hovořil plynně německy, komunikoval se svou praprabábou. V těchto případech a v situacích navozených na různých školeních vyvstává nebezpečí, že osoba jež se dostala do svého nějakého minulého života se nedostane zcela zpátky. To se stalo naší laborantce na školení o minulých životech u známého praktika.Dotyčná několik týdnu nebyla zcela fit, hlavně její nálady byly nevyzpytatelné.

Je mnoho léčitelů zabývající se touto problematikou a proto není nutné uvádět zde nějaký příklad. Autor se blíže nezabývá léčením inkarnačních chorob, léčením pomoci znalosti minulých životů. Má totiž za to, že astrální zátěž chorého z minulého života je něco co přesahuje současný život pacienta, neboť vstupují do hry poškození z minulého života.Ti nemusí souhlasit s léčbou a tím odčinění hříchu nemocného a mohou na léčiteli  žádat odškodnění.Je však dobře známo, že fundovaní léčitelé z této oblasti  mají výborné výsledky. Neuvědomují si však, astrální nebezpečí této činnosti.

 

X. Defekty zaslané mocnostmi páté dimenze

 

Z mnoha románů, na příklad z nezapomenutelného příběhu Fausta sepsaného Goethem, je výklad jak smrtelný pozemšťan by rád nabyl nadpřirozených schopností a stavů.Za to je ochoten zaprodat svou Duší Satanu. Obvykle to bývá podpisem učiněným na patřičné listině svou krví.Skutečnost je však mnohem prozaičtější,i kdy neméně dramatická.V existenci Boží nikdo z praktikujících psychotroniků a věřících v Boha nepochybuje.Současně s representantem dobra musí existovat representant zla, Satan.Kdyby nebylo Satana, po mém soudu nebylo by i Boha.Dobro nemůže existovat bez existence zla. Existence sama je pak souhra,zápas, dobra a zla. Pozemského štěstí člověk dosáhne, je-li v něm uskutečněna harmonie dobra a zla.Astrální nemoc u nějaké bytosti propukne tehdy, když v ní přespříliš dobra nebo zla.Tato hra dobra a zla byla pravděpodobně zavedena od počátků světů a byly vytvořeny její pravidla.

Harmonii mezi dobrem a zlem lze dosáhnout vlastní činnosti, ale častěji může být vnucena Bohem, Satanem nebo jejich prostředníky.Nastane-li tato situace, nemocný člověk má z lidského hlediska fanatický cíl, ať ve prospěch Dobra, nebo ve prospěch Zla.To znamená, že ve jménu Božím je ochoten vraždit jiné nebo odepřít jiným důstojný život.Tento stav nutně vede k vytvoření mnoha hříchů, jež budou muset být splaceny v příštích životech.Bůh takovou to činnost vyvolá z důvodů jemu známých a které my těžko můžeme pochopit.Činnost Satana je jemnější. Využívá nikoliv astrálního fanatismu, ale postupně obestře individuální astrální tělo svou pavučinu. Ta nutí astrál nemocného ke změně chování vědomí těla za účelem šíření Zla. Léčba v obou případech není jednoduchá. Vymítit fanatismus je možné jen mnohými útrapami těla, hladovkou a bičováním, při vedení léčení zkušeným léčitelem.Onemocnění zlem se projevuje přijetím určité životní oběti, pro kterou se člověk obětuje jako kompenzace jim páchaným zlem. Léčí se tak, že odstraníte nejprve důsledek přijaté obětí, pak samotnou oběť pacienta . Tím se odstraní kompenzace zla a proto nakonec je možné odstranit i zlé konání pacienta.

Jako tragický případ uveďme životní příběh mladé prostitutky.které jsme pomáhali.Už na začátku své puberty byla ovlivněna Satanem. Nechala se připravit o panenství nikoli z romantické lásky, ale z touhy být sexuálně aktivní a být první ve třídě.Otec opustil její rodinu a matka se znovu provdala.Otčím se pokusil pohlavně zneužít svou nevlastní dceru, což se mu celkem snadno povedlo.Vznikl za zády její matky trvalý sexuální vztah s nevlastním otcem. Ten jí za to různým způsobem odměňoval a ona sama si vytvářela iluzi, že je milostnice jako mnoho jiných slavných žen.Ve svých 18.ti letech byla již Satanem dostatečně připravena,aby nastala invaze Zla do její bytosti.Stala se profesionální prostitukou a zároveň se jakoby zasvětila vyšší Boží moci,pro kterou vykonávala tuto činnost. Prováděla jí mnoho let. Je si vědoma, že ztratila veškerý ženský cit, že erotika pro není nic jiného než tělesné cvičení a možnost trápit lidi. Není schopna prožívat sex doprovázený sexem, proto se mimo svou profesi vyhýbá mužům a přátelí se s homosexuály. Pacientka projevila zájem o to aby byla vyléčena z naprosté ženské necitlivosti. Léčitel zahájil léčbu tím, že stanovil její numerologický horoskop . Z jejího inkarnačního čísla plynou následující charakteristiky: zájem o hmotu a moc, je náročná,podnikavá a bezohledná.Z jejího osudového čísla vyplvají následující vlastnosti:zájem o materiálno, práci,je bystrá,ctižádostivá a lstivá.Ze zjištěného spektra turbofrekvencí vyplynulo, že její aura má dvě turbofrekvence menší než 10 a to s jednou zvláště nebezpečnou pro její okolí.Její inkarnační číslo je stejné jako u jejího otce.Přitom její aura měla vysoký ódomoment velikosti 13 odomů. Léčba pokračoval tím, že jsme vložili její fotografii do radionické vysílačka Atlantis a vyladili opačné turbofrekvence než dotyčná měla.Natavili jsme příznivé podmínky vysílání pro naše účely. Dále jsme jí opatřili talisman, který kolem ní vytvářel ochranou zónu.Léčitel působil osobně magnetizérsky pro častou obnovu aury pacientky. Dodával jejímu astrálu sílu opustit Zlo a jít samostatně kosmem Po několika dnech došlo k vymizení špatných turbofrekvencí, jež byly  hmatatelným důkazem o zapojení Satana do života pacientky.Nyní mohla začít druhá fáze, řekli bychom pozemská, navrácení ženské citlivosti nemocné.Léčitel postupoval tak, že u pacientky vyvolával citové emoce nejrůznějšího druhu. Pomoci dárků, částečně zapojení do normálního života v přírodě i ve společnosti a četbou milostných textů. Sám se choval jako její platonický milenec. Po době několika měsíců dotyčná začala projevovat známky normálního ženského vztahu k mužům. Léčiteli se podařilo jí vytáhnout z její profese.Sama se nyní věnuje charitě.

 Zdroj: www.skola-esoteriky.cz

www.skola-esoteriky.cz
Zdroj: www.alternativnivedasetox.cz
Vše o esoterice a duchovním životě a spousty zajímavých a poučných témat
www.skola-esoteriky.cz
Zdroj: www.alternativnivedasetox.cz

Vše o esoterice a duchovním životě a spousty zajímavých a poučných témat
www.skola-esoteriky.cz
Zdroj: www.alternativnivedasetox.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář